Malittarisassat

*Maannamuugallaq malittarisassat qallunaatuinnaq allaqqapput.
Nutserneqarnissaat suliassatut pilersaarutaavoq, kingusinnerusukkullu kalaallisut quppernermi uani allaqqalerumaarlutik. 

VEDTÆGTER for Fonden Den Selveiende Institution Siu Tsiu 

Navn og stifter

§1

Fondens navn er Den Selvejende Institution Siu Tsiu.

Fonden er stiftet af Ib Michael Rasmussen og Knud Foldschack.

Hjemsted

§2

Fondens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq

Formål

§3

Fondens formål er at arbejde for udbredelse af Socialøkonomiske Virksomheder i Grønland, samt udbredelse afkendskabet til Socialøkonomiske Virksomheder i Grønland. Dette kan ske på enhver måde som bestyrelsen finder hensigtsmæssig, herunder men ikke begrænset til:

 • Oplysningsarbejde vedrørende Socialøkonomiske Virksomheder
 • Etablering og drift af Socialøkonomiske Virksomheder helt eller delvist, eventuelt via datterselskaber
 • Rådgivning omkring Socialøkonomiske Virksomheder
 • Låneydelse til og kautionering for Socialøkonomiske Virksomheder

Fonden kan lægge vægt på at socialøkonomiske virksomheder i Grønland er forankret i Grønland og kandesuden se på om en socialøkonomisk virksomhed medvirker til at fremme og formidle grønlandsk kultur i bred forstand.

Fonden kan drive enhver form for socialøkonomisk virksomhed, som bestyrelsen finder vil tjene formålet.

Ligesom Fonden kan indgå samarbejde med andre, såvel myndigheder og civilsamfundsorganisationer som andre virksomheder, herunder både socialøkonomiske virksomheder og virksomheder der ikke er socialøkonomiske.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Fonden er en selvejende institution med tilsyn fra Kommuneqarfik Sermersooq. Fonden er derfor undtaget fra Erhvervsfondsloven.

For at fremme formålet kan fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helteller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter. Ligesom Fonden kan erhverve fast ejendom.

Fonden vil være inddragende ved at ved at inddrage brugerne i udviklingen af Fondens aktiviteter, fx via mindst etårligt arrangement med brugerne.

Fonden vil være ansvarlig ved løbende at have fokus på at driften, såvel økonomisk som socialt og miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag.

Udlodning

§4

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for fondens udlodninger.

Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan støtte såvel egne som eksisterende aktiviteter af enhver art i overensstemmelse medformålsbestemmelsen.

Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v.

Bestyrelsen

§5

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, som vælges/udpeges ud fra at bestyrelsen tilsammen skal besidde følgende kompetencer:

 • Økonomi,
 • Jura
 • Ledelse
 • Virksomhedsdrift
 • Socialfagligt
 • Kendskab til grønlandske forhold
 • Kulturel forståelse Bestyrelsen er selvsupplerende.

§6

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg i ulige år og resten i lige år for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om hvem der er valgt for to år og hvem der er valgt for tre år.

Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i en 2 års periode.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af mindst 5 medlemmer.

Genvalg/genudpegning kan finde sted. Dog kan der højst ske genudpegning fire gange.

§7

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det førstkommendebestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget ihenhold til § 5.

§8

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt. Formanden indkalder til møde i bestyrelsen.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørendevæsentlige beslutninger i § 17 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i§ 18.

Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 14 dages varsel ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, f.eks. som telefonmøder eller ved brug af videokonference e.l.

Der føres en protokol, hvor alle beslutninger i bestyrelsen skrives ind. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Medlemmer der ikke var til stede ved mødet kvitterer for at have læst protokollen.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

§9

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende sen indkaldelse i § 8, væsentlige beslutninger i § 17 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 18.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med den tilenhver tid gældende lovgivning, Fondens formål og indgåede aftaler, herunder aftaler med bidragydere.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Advisory Board

§11

Bestyrelsen kan beslutte at oprette et Advisory Board på mindst 7 medlemmer.

Såfremt der oprettes et Advisory Board skal bestyrelsen mindst en gang årligt indkalde til møde og lægge op til drøftelse af Fondens aktiviteter, udvikling og strategi.

Direktør 

§12

Bestyrelsen kan udpege/ansætte en direktør, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift. Såfremt bestyrelsenudpeger en direktør, ansætter og afskediger direktøren det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål samt til, at Fonden drives i overensstemmelsemed den til enhver tid gældende lovgivning.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med tilsynsmyndigheden, øvrigemyndigheder og samarbejdspartnere.

Direktøren er sekretær for bestyrelsen og sidder med til bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kanbestyrelsen beslutte at direktøren i særlige tilfælde ikke skal være tilstede under behandlingen af et punkt pådagsordenen.

Regnskab og budget

§13

Fondens regnskab følger kalenderåret.

Fondens første regnskabsår er fra 1. oktober 2019 til 31.december 2020.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden til orientering så længe Fonden er underlagt tilsyn.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret ellerregistreret revisor.

En gang om året afholdes der Arsregnskabsmøde hvor revisor deltager, og årsregnskabet godkendes.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for Fondens drift.

Tegningsret 

§14

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Desuden kan Fonden tegnes af densamlede bestyrelse.

Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til Direktøren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Økonomiske dispositioner og hæftelse

§15

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsparagraf, efter fradrag af rimeligehenlæggelser til konsolidering.

Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue, samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Fonden hæfter alene med sin kapital for alle Fondens påhvilende gældsforpligtelser.

Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut pålydende på Fondens navn. En mindre kassebeholdning kan efter bestyrelsens beslutning opbevares til brug for mindre løbende anskaffelser.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte enadministrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt på baggrund af beslutning ibestyrelsen, eller bestyrelsen kan bestemme anbringelsen af fondens midler.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Fonden altid lever op til de vilkår og vejledninger, der måtte være stillet fra tilskudsydere, i driftsoverenskomster, partnerskabsaftaler, offentlige godkendelser mv. i forhold til disponering afoverskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

§16

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens fonnue. Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

Væsentlige beslutninger

§17

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på om der er særlig lovgivning der skal iagttages. Eller om der er vilkår stillet af tilskudsydere eller andre, som skal overholdes. Herunder om tilsynsmyndighedenskal godkende beslutningen.

Ændring og opløsning

§18 

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 4/5 flertal besluttes af bestyrelsen på 2 på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 2 måneds mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til formål, der er beslægtede med de formål der er nævnt i § 3.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 10.000 indbetalt kontant af Fonden Billetsam.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med gældende regler.